Onze toekomst geven we samen vorm

Onze toekomst geven we samen vorm

Investeren en innoveren, ook voor toekomstige generaties

CD&V+ wil de kwaliteit van leven in de dorpskernen vergroten en de samenhang binnen Stad Damme bevorderen. We kunnen dit doen omdat onze stadsfinanciën gezond zijn en er ruimte is om te investeren. Het is onze grootste zorg dat investeringen die we doen, renderen voor toekomstige generaties. We geven de toekomst vandaag vorm. Dit betekent dat we in nieuwe projecten tot nieuwe oplossingen willen komen. Om spaarzaam om te springen met ruimte en materialen, moeten we anders gaan bouwen en wonen. Ook de noden met betrekking tot werk en leven veranderen. Denk aan de behoefte aan kinderopvang, het groeiende belang van lokale en deeleconomie, nieuwe vormen van recreatie. Maatschappelijke veranderingen trekken zich door van de wieg tot aan het graf. Het wordt bijvoorbeeld nodig om werk te maken van de (her)bestemming van onze kerken en om in te spelen op de vraag naar nieuwe afscheids- en begrafenisrituelen. Verandering kan niet zonder aandacht voor draagvlak binnen onze bevolking. Daarom koppelt CD&V + het voornemen om toekomstgericht te investeren aan de garantie van dialoog, ruime participatie en transparantie.

We gaan in gesprek over uw plannen

We bouwen de onthaalfunctie in het administratieve centrum gevoelig uit en zetten in op dialoog. Een snelloket vergemakkelijkt de afhandeling van kleine vragen. Wie worstelt met een moeilijk (bouw)dossier, wordt verder geholpen tijdens een persoonlijk gesprek. Een eventcoördinator helpt om initiatieven in goede banen te leiden. Elke inwoner kan met eigen projecten mee bouwen aan de toekomst van Damme. Met een klantvriendelijk onthaal stimuleren we vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven, het verenigingsleven en (sociaal) ondernemerschap.

De participatietoets vormt het kompas bij elk beleidsinitiatief

Het vergt overleg met gebruikers en experten om tot nieuwe oplossingen te komen. Het nieuwe stadsbestuur zal bij elk project nagaan hoe het consulteren van (delen van) de bevolking kan bijdragen tot goede besluitvorming. Dat kan via de bestaande adviesraden maar ook aan de hand van vernieuwende participatiemethodieken. We communiceren duidelijk waarom en hoe de participatietoets gebeurt bij elk project.

Transparantie over besluitvorming

Na het doorlopen van een gedragen procedure is het uiteindelijk aan het stadsbestuur om een beslissing te nemen. CD&V+ wil besturen in alle transparantie, met duidelijke communicatie over de voorbereiding en uitvoering van beleid. Daarom investeren we verder in het communicatiebeleid dat de voorbije jaren al sterk werd geprofessionaliseerd. Stad Damme kreeg een nieuw logo en huisstijl, een nieuwe website en sociale mediakanalen. We hebben de basis gelegd om actief in dialoog te gaan met de Dammenaars, en zullen hier volop gebruik van maken. Met een mix van persoonlijk onthaal, drukwerk en digitale communicatie willen we alle Dammenaars bereiken en betrekken.

Een greep uit toekomstgerichte projecten waar we graag samen werk van maken

- Open communicatie, dialoog in concrete dossiers en participatietoets bij belangrijke beslissingen

- Bevorderen van burgerinitiatieven

- Met een goed gespreid sport-, cultuur- en welzijnsaanbod inspelen op noden van jong en oud. In de wijken nagaan waarom bepaalde groepen van mensen niet deelnemen en investeren in oplossingen op maat

- De inrichting van het publieke domein op mensenmaat

- De kwaliteitsvolle (her)bestemming van beeldbepalende gebouwen: kerken en boerderijen

- De verdere invulling van Damme Zorgstad, met de uitbreiding van woonzorgcentrum De Stek, betaalbare woonoplossingen die inspelen op nieuwe noden en aandacht voor sociale tewerkstelling

- Ecologietoets bij alle bouw- en renovatiedossiers van de stad

- Streng optreden tegen verkeersovertredingen en milieuvervuiling

- De promotie van lokale (landbouw)producten en diensten

- Van kinderopvang over onderwijs tot jeugdwerk: de ontwikkeling van jonge Dammenaars is prioritair